Alessandro Vadalà (Dai Shihan)

Chiara Zappoli (Shihan)

Matteo Ranucci (Shidoshi)

Riccardo Mezzogori (Shidoshi)

Moreno Muffato (Shidoshi Ho)